Fyr på en klippa

Nordens Fackliga Samorganisation

Nordiska flaggor

Vad är vi

NFS är en samarbetsorganisation för fackliga huvud- och centralorganisationer i Norden. Vårt uppdrag är att trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna och främja de fackligt organiserades intressen genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. Vi har 15 medlemsorganisationer och representerar mer än 8,5 miljoner organiserade arbetstagare i hela Norden.

Läs mer

Vad gör vi

Vårt arbete är prioriterat kring fyra huvudarenor: Norden, Östersjöregionen, Europa och Världen. Gemensamt för dem alla är att verka för att den nordiska kollektivavtalsmodellen säkerställs, skapa trygghet i arbetslivet och på arbetsmarknaden samt säkerställa en rättvis fördelning av samhällets resurser både nationellt och internationellt. Fackliga och mänskliga rättigheter är utgångspunkter för vårt uppdrag och all vår verksamhet.

Läs mer

mamma och dotter

Vad tycker vi

Vår politik är baserad på gemensamma nordiska intressen och utvecklas och drivs fram i samarbete med våra medlemmar. Vi arbetar med arbetslivets utmaningar i ett brett perspektiv utifrån medlemmarnas gemensamma intressen. Vårt uppdrag är också att fungera som plattform för medlemmarnas samverkan och koordination i olika fackliga internationella organisationer, vid nomineringar till gemensam nordisk representation i internationella fackliga organ. I vårt arbete har vi ett självständigt politiskt mandat på nordiska arenor som till exempel Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Läs mer

Stuga vid vatten på klippa

Vilka är vi

NFS består av 15 medlemsorganisationer i alla nordiska länder och de självstyrande områdena. Vi representerar mer än 8,5 miljoner organiserade arbetstagare i Norden, från Finland i öst till Grönland i väst. Sekretariatet är beläget i Stockholm.

rosa bloma

Kontakt

Sekretariatet hittar du i centrala Stockholm på adressen Linnégatan 14.

Kontaktuppgifter

Medlemsorganisationer

NFS består av 15 medlemsorganisationer och representerar mer än 8,5 miljoner organiserade arbetstagare i Norden. Vi är därmed den största folkrörelsen i Norden. Våra medlemmar är de fackliga huvud- och centralorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt centralorganisationerna på Färöarna och Grönland. Medlemsorganisationerna består av lands-, tjänstemanna- och akademikerorganisationer.

Medlemsorganisationer