Mötesbord med mötesmaterial

Ledning och organisation

Ordförande

Vi har ett roterande ordförandeskap som följer rotationsordningen för Nordiska ministerrådets ordförandeskap.

Styrelsen

Vår styrelse är det högsta beslutsfattande organet, där ledarna från medlemsorganisationerna ingår. Styrelsen som möts två gånger per år har representanter från samtliga medlemmar och består av 26 ledamöter. Medlemsorganisationer med mindre än 50 000 anslutna medlemmar har 1 styrelseledamot och de med mer än 50 000 medlemmar 2 styrelseledamöter.

Vid behov hålls även ordförandemöten där medlemsorganisationernas ordföranden deltar.

Presidium

Vårt presidium består av fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, en från varje nordiskt land. Presidiets huvudsakliga uppdrag är att förbereda styrelsemöten.

Under 2024 ingår följande medlemmar ur styrelsen i presidiet:

Therese Svanström, TCO Sverige (ordförande)
Lisbeth Lintz, Akademikerne Danmark (vice ordförande) 
Antti Palola, STTK Finland
Finnbjörn A. Hermannsson, ASÍ Island
Peggy Hessen Følsvik, LO Norge

Kongress

Var 3–4 år håller vi kongress. Kongressen är inte beslutsfattande men utgör ett viktigt forum för strategisk och politisk styrning genom debatter, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vid kongressen deltar vanligtvis drygt 100 deltagare.

Strategigruppen

Strategigruppen består av representanter från verkställande ledning och/eller internationellt ansvariga i medlemsorganisationerna. Gruppen diskuterar med strategiska utgångspunkter fortlöpande aktuella frågor och organisationens inriktning och prioriteringar på såväl kort som lång sikt, och fungerar därigenom som stöd för NFS sekretariat. Strategi­gruppen möts vid behov, dock minst två gånger per år, för avstämning och samordning mellan medlems­organisationerna och NFS.

Har du frågor om vår organisation kan du kontakta vår generalsekreterare Magnus Gissler på magnus@nfs.net.