B'ärbar dator, papper och gem

Inkomstbeskattning – ett gränshinder som måste lösas

Till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki
Nordiska samarbetsministrar samt för kännedom till
Nordiska finansministrar och Nordiska arbetsministrar

NFS - Beskattning ett gränshinder 9 september 2020

NFS har med stor besvikelse tagit del av de danska, finska och svenska finansministrarnas entydiga ställningstagande att inte ge dispens från det nordiska skatteavtalet eller Öresundsavtalet.

Nordens Gränshindersråd har i en framställan till de nordiska finansministrarna påpekat de problem som uppstått för gränspendlare, framför allt i gränsregionerna, som på grund av restriktioner i relation till Covid-19-pandemin är tvingade att arbeta i sitt bosättningsland och inte som normalt i arbetslandet. Svaret från finansministrarna i Danmark, Finland och Sverige leder till att gränspendlare tvingas betala skatt i två länder – med ökad administrativ börda för såväl arbetstagare, arbetsgivare som myndigheter.

NFS menar att problemet kan och bör lösas snarast med dispenser från nuvarande regler i det Nordiska skatteavtalet och Öresundsavtalet. Det är viktigt att arbetstagaren, så länge det inte är möjligt att arbetspendla i gränsregionerna på samma sätt som före pandemin, fortsätter att betala skatt i arbetslandet och inte bosättningslandet. Detta är en förutsättning för dem som bor och arbetar i gränsregionerna, och något som de nordiska regeringarna gemensamt måste ta ansvar för.

kvinna och man vit matbord

NFS delar Gränshinderrådets besvikelse över de svar som finansministrarna gett, utifrån förhoppningen att kunna bespara gränspendlare ytterligare problem i deras redan svåra situation. Under pandemin har Gränshinderrådet identifierat 34 nya gränshinder varav 16 hittills är olösta, däribland beskattningsfrågan som utifrån finansministrarnas besked försvårar arbetspendlingen. Medan man på andra områden lyckats finna fungerande lösningar på problem relaterade till pandemin har finansministrarna misslyckats. I förlängningen får detta konsekvenser för integrationen, mobiliteten, den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i Norden.

Om detta inte är en besvärlig och utmanade situation där man behöver finna pragmatiska lösningar för att underlätta, när skulle då en sådan situation föreligga? Det handlar ytterst om våra medborgares tillit och tilltro till såväl nordiskt samarbete som fungerande och stödjande beslut och regler som hanteras med ansvar och långsiktighet.

NFS uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att vid sitt möte den 10 september ta upp denna fråga och inleda en dialog med berörda finans- och skatteministrar för att skyndsamt lösa frågan på ett trovärdigt sätt. Vi stöder Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarders förhoppning om att finansministrarna granskar frågan igen, med en blick in framtiden och för det nordiska samarbetets bästa.

Att finna fungerande lösningar idag är avgörande för fungerande lösningar i framtiden. Om de nordiska regeringarna menar allvar med Statministervisionen 2030 – att Norden ska vara den mest integrerade och hållbara regionen i världen – måste man ta beslut som för oss i den riktningen, inte tvärt emot.

Med vänlig hälsning

Nordens Fackliga Samorganisation

Bente Sorgenfrey
Ordförande

Magnus Gissler
Generalsekreterare