Högar med mynt med muld och växter på

Pressmeddelande

14 december 2021

Vad innebär rättvis omställning för Norden?
- Klimatpolitiken, arbetsmarknaden och den nordiska modellen

NFS styrelse riktar sig med detta uttalande till såväl Nordiska ministerrådet och Nordens samarbets-, arbetsmarknads-, näringslivs- samt miljö- och klimatministrar, som de nordiska arbetsgivarorganisationerna.

I korthet handlar uttalandet om att Nordiska ministerrådet föreslås ta initiativ till ett nordiskt forum för trepartsdialog mellan regeringar, fackföreningar och arbetsgivare. Syftet med forumet ska vara att driva på strukturomvandlingen och den gröna omställningen och samtidigt bidra till att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

Den nordiska fackföreningsrörelsens utgångspunkt i diskussionerna om klimatet är det som i Parisavtalet kallas för rättvis omställning (Just Transition).

Uttalandet i sin helhet

Norden ska senast 2030 vara världens mest hållbara och integrerade region. Så lyder de nordiska statsministrarnas gemensamma målsättning för det nordiska regeringssamarbetet och vår region som helhet, en vision som Nordiska ministerrådet återupprepade i ett uttalande på klimattoppmötet i Glasgow (10 november).

Vi välkomnar visionen såväl som uttalandet. Vi står bakom det internationella samfundets strävan att begränsa klimatförändringarna. I detta perspektiv vill vi sätta fokus på det som i Parisavtalet kallas för Just Transition (s.k. rättvis omställning), vilket också nämndes i uttalandet från ministerrådet. Men vad betyder Just Transition för statsministrarnas vision och Nordens förmåga att minska utsläppen?

I rapporten ”The road towards a carbon-free society” (2020) konstaterar vi att det genom ILO:s Decent Work Agenda finns starka kopplingar mellan Just Transition och den nordiska modellen: Dessa handlar båda om trygghet i förändring och omvandling samt om att klimatpolitiken driver på en strukturomvandling av våra ekonomier och följaktligen våra arbetsmarknader, vilket kan vara utmanande för löntagare och arbetsliv – även i Norden.

Norden har med sitt gynnsamma utgångsläge likväl möjlighet att gå i bräschen i klimatomställningen, utan att ge avkall på hög konkurrenskraft och jämlikhet i vår egen region. Genom detta kan vi öka integrationen och närma oss målet om att bli världens mest hållbara region.

För att detta ska lyckas krävs att Norden tar ett samlat krafttag i klimatomställningen och använder den fulla potential som den nordiska modellens tre pelare kan innebära (partsmodellen, välfärdsstaten och den ekonomiska politiken) under åren som kommer.

Vi föreslår därför att Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna tar initiativ till ett årligt nordiskt forum för trepartsdialog, mellan de nordiska regeringarna, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Syftet med forumet ska vara att driva på strukturomvandlingen och den gröna omställningen genom att:

  • stimulera nordiska dialoger i tvärsnittet mellan klimat-, närings- och arbetsmarknadspolitik
  • stimulera det gröna perspektivet i nationella och sektoriella två- och trepartsförhandlingar
  • belysa vikten av investeringar för att skapa god sysselsättning i nya gröna sektorer
  • belysa vikten av utbildnings- och fortbildningsfrågor utifrån perspektivet av framtidens arbetsliv
  • belysa vikten av social trygghet och rättigheter i arbetslivet som en drivkraft i sig för nödvändig omställning i perspektivet av klimatförändringarna
  • lära av varandras goda exempel, såväl som från den internationella arenan
För NFS styrelse:

Lizette Risgaard, Formand, FH
Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne
Jarkko Eloranta, Puheenjohtaja, SAK Finland
Antti Palola, Puheenjohtaja, STTK, Finland och ordförande NFS
Jan Højgaard, Formaður, SAMTAK
Jess G. Berthelsen, Formand, SIK
Drífa Snædal, Forseti, ASÍ
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Formaður, BSRB
Friðrik Jónsson, Formaður, BHM
Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO Norge
Ragnhild Lied, Leder, Unio
Erik Kollerud, Leder, YS
Susanna Gideonsson, Ordförande, LO Sverige
Therese Svanström, Ordförande, TCO
Göran Arrius, Ordförande, Saco
Magnus Gissler, Generalsekreterare, NFS