Nyhavn

Vad är vi

Kvinnor som skrattar

Nordens Fackliga Samorganisation

NFS är en samarbetsorganisation för fackliga huvud- och centralorganisationer i Norden. Grundprinciperna för vår verksamhet är hållbarhet samt mänskliga- och fackliga rättigheter.

Vårt uppdrag är att trygga ett nära samarbete mellan våra medlemmar och främja fackligt organiserades intressen – genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. NFS har 15 medlemsorganisationer och representerar genom dem drygt 8,5 miljoner organiserade arbetstagare i hela Norden.

Vårt uppdrag

NFS är världens enda regionala samverkansorganisation för fackliga huvud- och centralorganisationer. Vi är också unika då vi samlar såväl Lands- som Tjänstemanna- och Akademikerorganisationer. I stort sett alla yrkesgrupper på den nordiska arbetsmarknaden finns representerade under NFS paraply. Genom våra medlemsorganisationer representerar vi mer än 8,5 miljoner arbetstagare och är det den största folkrörelsen i Norden. Vår vision är ett hållbart och inkluderande arbetsliv. Vi tar tydlig utgångspunkt och har fokus i den nordiska avtalsmodellen. Vi värnar de fackliga fri- och rättigheterna och verkar för att främja nordiskt, europeiskt och globalt samarbete utifrån arbetstagarnas rättigheter. Vi verkar för och bidrar till att den nordiska avtalsmodellen utvecklas och förstärks med fokus på full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv.

NFS bildades 1972 med huvudsakligt fokus på nordisk facklig samordning rörande Europafrågor, EG, EFTA och för Europafacket, ETUC, som etablerades året efter, 1973. Utgångspunkten var att om huvudorganisationerna från Norden samordnar sig och samarbetar så uppnår man större inflytande och mer påverkan tillsammans än var för sig. Verksamheten har sedan utvecklats till de fyra nuvarande huvudarenorna: Norden, Östersjöregionen, Europa och Världen. Idag har vi ett självständigt mandat att påverka det nordiska regerings- och parlamentarikersamarbetet i enlighet med medlemmarnas intressen. För övriga arenor och verksamheter är NFS primära uppdrag att fungera som plattform för medlemmarnas verksamhet, samverkan och samarbete.

I NFS har vi också uppdraget att samordna och koordinera medlemmarnas gemensamma nomineringar till internationella fackliga uppdrag. Det handlar i första hand om uppdrag i ILO, ITUC, ETUC och TUAC, den fackliga rådgivande kommittén till OECD. Samordningen och gemensamma nordiska nomineringar gör att medlemmarnas möjligheter att få inflytande tillsammans och uppnå representation med gemensamma nordiska ledamöter på olika internationella poster och uppdrag ökar avsevärt.

Grunden för vårt uppdrag och samverkan är medlemsorganisationernas gemensamma intressen där vi verkar för att trygga ett nära samarbete mellan medlemmarna. Genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan främjar vi samarbete kring gemensamma mål och fackliga intressen. NFS strategiinriktning utgår från tre huvudområden:

  • Hållbart inkluderande arbetsliv
  • Hållbar välfärd och utbildning
  • Hållbar tillväxt och konkurrenskraft

Den övergripande verksamheten utgår från och fokuserar på:

  • Den nordiska avtalsmodellen
  • Arbetskraftens rörlighet

Ledning och organisation

NFS har ett roterande ordförandeskap som följer rotationsordningen av Nordiska ministerrådets ordförandeskap. NFS styrelse består av 26 ledamöter. Ur styrelsen väljs ett presidium på 5 ledamöter där vår ordförande och vice ordförande ingår. Styrelsen möts två gånger om året.

Kongressen samlas en gång var 3–4 år för att diskutera strategiska prioriteringar och verksamhetsinriktningar.

Läs mer

kvinna vid fönster

Medlemsorganisationer

NFS har 15 medlemsorganisationer som tillsammans representerar drygt 8,5 miljoner organiserade arbetstagare i Norden. Därmed är vi Nordens största folkrörelse. Våra medlemmar är de fackliga huvud- och centralorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessutom är centralorganisationerna på Färöarna och Grönland också våra medlemmar. Medlemsorganisationerna är de nationella lands-, tjänstemanna- och akademikerorganisationer.

Läs mer

Människor som ser i kameran
Uppdrag

Vårt uppdrag är att möjliggöra och trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna – nordiskt, europeiskt och globalt. Samarbetet ska främja fackligt organiserades intressen genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål.
Vår vision är: ”För ett hållbart, konkurrenskraftig Norden”
Vår övergripande inriktning är ett hållbart arbetsliv, hållbar välfärd och utbildning samt hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Verksamhetsfokus är den nordiska modellen och arbetskraftens rörlighet.

NFS Stadgar

NFS strategi fastställd NFS styrelse 221123

NFS uppdragsbeskrivning

Verksamhet