Stetoskop

Covid-19-pandemin är en global hälsokris som påverkar hela samhället, arbetslivet och alla medborgare. Såväl människors liv och hälsa som jobb och ekonomi påverkas. Därför är det avgörande att insatser och stöd i samhället både prioriteras och samordnas för att hantera pandemins effekter på såväl kort som lång sikt.

Det nordiska samarbetet prövas på många sätt i pandemin. Det gäller speciellt i gränsregionerna med en utvecklad och väl integrerad arbetsmarknad. Det är avgörande att regeringarna och arbetsmarknadens parter finner gemensamma lösningar som i pandemisituationen fungerar i ett gränsöverskridande perspektiv. Vi har föreslagit att branschvisa trepartssamtal på nordisk nivå inleds och att partssammansatta gränsråd etableras i gränsregionerna. Att finna fungerande och väl avvägda gemensamma lösningar handlar ytterst om tillit och tilltro till såväl nordiskt samarbete som visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Genom ett nära och konstruktivt samarbete mellan regeringar och arbetsmarknadens parter i Norden för att hantera pandemins effekter, finns goda förutsättningar för återhämtning och potential för de nordiska länderna att gå stärkta ut ur krisen. Partssamarbetet och den nordiska modellen har visat sin styrka genom historien. Det har resulterat i att de nordiska länderna är i stånd att möta och hantera krävande situationer som en pandemi. Utöver direkta stöd till såväl företag och organisationer som anställda är en rättvis och hållbar omställning särskilt viktigt. Det handlar ur vårt perspektiv om att ställa om så att yrkesverksamma och arbetslösa ska kunna vidareutbilda sig till nya jobb med förändrade behov av kompetenser.  

Den gemensamma skattefinansierade välfärden inklusive inkomstförsäkringar och goda hälsotjänster i krävande tider åt alla, oavsett inkomst, är en förutsättning för ett välmående och hållbart samhälle. Gemensamma stimulanser och offentliga investeringar är avgörande för att stärka såväl viktiga samhällsfunktioner som de nordiska ekonomierna. Det är nu som de nordiska regeringarna kan och bör ta tillfället i akt att ta avgörande steg i klimatarbetet och göra de investeringar som krävs för att nå målen om hållbar utveckling. Det kommer att såväl rädda som skapa nya jobb.