Islanshästar på vintern

Omställningen mot ett koldioxidneutralt samhälle är en av de mest brådskande utmaningar som våra samhällen står inför. För att omställningen ska lyckas anser vi att utgångspunkten måste vara att den är rättvis.

I Parisavtalet benämns rättvis omställning som ”Just Transition”. Det innebär att man ”[…] beaktar en rättvis omställning för arbetskraften och skapande av anständigt arbete och arbetsplatser av hög kvalitet i enlighet med nationellt fastställda prioriterade utvecklingsmål är absolut nödvändigt, […]”

Det innebär bland annat att investeringar i grön teknologi, utbildning, livslångt lärande och omställningsstöd är viktiga för att minska andelen växthusgaser i atmosfären, såväl som för att överbrygga de sociala konsekvenser och den påverkan som klimatpolitiken kommer att ha på arbetsmarknaden.

Vår utgångspunkt för klimatarbetet är den nordiska modellen och dess tre pelare; med en organiserad arbetsmarknad med partssamverkan som i förhandlingar kan göra hållbara prioriteringar, en ekonomisk politik som lägger tillrätta för nödvändiga investeringar och en offentlig välfärd som är till gagn för medborgarna i tider av omställning.

Fackens självklara plats i omställningen

För oss innebär detta att fackföreningsrörelsen har en självklar plats i den gröna omställningen, i förhandlingar med arbetsgivare såväl som i politikutvecklingen hos våra regeringar och andra internationella organ. Vi är tillsammans med våra medlemsorganisationer starka pådrivare för en grön och rättvis omställning – för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle.

Vi står bakom de nordiska regeringarnas och EU:s målsättningar om att leva upp till Parisavtalet. Vi står också bakom de nordiska statministrarnas och Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Detta kräver en social, ekonomisk och ekologisk omställning i en tidigare aldrig skådad omfattning. Därför kräver vi till exempel att Nordiska ministerrådet tar initiativ till trepartsdialog för att driva på den gröna och rättvisa omställningen i enlighet med den nordiska modellen.

På vår kongress i Malmö i september 2019 hade klimatfrågan ett stort utrymme. Vi i den nordiska fackföreningsrörelsen deltar aktivt i diskussionen om den gröna och rättvisa omställningen och kommer med jämna mellanrum med konstruktiva förslag och inspel till debatten, bland annat genom att driva på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Arbetstagarperspektivet, sysselsättning och konkurrenskraft är några av flera viktiga utgångspunkter.

Klimatet är en internationell fråga

Våra medlemmar arbetar med klimatfrågan i relation till de europeiska och internationella arenorna, där Europafacket och EU samt världsfacket, FN och ILO är viktiga över- och mellanstatliga organisationer. Den globala uppvärmningen är per definition en gränsöverskridande utmaning, därför måste också lösningarna vara transnationella och multilaterala. Samtidigt måste de också vara rättvisa. För att uppnå detta odlar vi djupa och bilaterala samarbeten, nu senast med den tyska fackföreningsrörelsen (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) och den tyska tankesmedjan Friedrich-Ebert-Stiftung. Om detta kan du läsa mer om nedan och på vår projektsida.