nainen kalastaa veneessä auringonnousussa

Pohjoismaat

Pohjoismaisen työmme lähtökohtana on pohjoismaisen työehtosopimusmallin kehittäminen ja vahvistaminen. Pohjoismaat ovat keskeinen yhteistyöalueemme. Pohjoismainen malli on sekä Euroopan tasolla että kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuinen. Se perustuu työehtosopimuksiin ja työmarkkinaosapuolten eli työntekijä- ja työnantajapuolen välisiin sopimuksiin. Pohjoismaisen mallin ansiosta olemme kyenneet luomaan edellytykset sekä kilpailukyvylle että hyvinvointiyhteiskunnalle.

Pohjoismaat ovat pieniä, avoimia talouksia, jotka käyvät merkittävässä määrin ulkomaankauppaa. Rakennemuutos on tapahtunut nopeasti Pohjoismaissa, joihin on syntynyt nykyaikaiseen teknologiaan pohjautuvia teollisuudenaloja ja edistyneitä palvelualan yrityksiä.

Pohjoismaisessa työssämme pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

  • Kehitetään ja vahvistetaan pohjoismaista mallia.
  • Vahvistetaan yhteispohjoismaisia työmarkkinoita ja poistetaan rajaesteitä.
  • Luodaan reiluja ja entistä parempia työpaikkoja, mikä edistää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta.

Ylläpidämme ja kehitämme hyviä suhteita Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston poliitikkoihin ja virkamiehiin. Meillä on itsenäinen mandaatti edistää jäsenistöllemme tärkeitä ay-asioita näissä järjestöissä. Otamme myös esille tärkeitä EU- ja Eta-kysymyksiä erilaisissa pohjoismaisissa yhteyksissä. Yhteisiä linjauksia haetaan esimerkiksi EU-direktiivejä valmisteltaessa ja niiden täytäntöönpanossa Pohjoismaissa.

Tavoitteenamme on saada aikaan pysyvä rakenne toimivien ja dynaamisten pohjoismaisten kolmikantakeskustelujen käymiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston kanssa. Tämä edellyttää pohjoismaista työnantajaosapuolta tai työnantajapuolen koordinoitua edustusta, mutta sellaista ei ole vielä olemassa. Se on yksi haasteistamme.

Pohjoismaissa on monia tärkeitä foorumeita ja järjestöjä, joihin olemme aktiivisesti yhteydessä.

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamentaarinen yhteistyöelin. Se kokoontuu useita kertoja vuodessa päättämään Pohjoismaiden yhteisistä priorisoinneista ja yhteistyömuodoista. Osallistumme näihin kokouksiin, sillä haluamme vaikuttaa Pohjolan tulevaisuudesta käytäviin keskusteluihin ja ylläpitää hyviä suhteita Pohjoismaiden parlamentaarikkoihin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöfoorumi. Siihen kuuluu useita eri alojen ministerineuvostoja, joissa kutakin Pohjoismaata edustaa kyseisen alan ministeri. Pidämme myös säännöllisesti kokouksia Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin kanssa ja keskustelemme tärkeistä työelämäalan kysymyksistä.

Erityisen tärkeää meille on yhteistyö työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) kanssa. Työelämäalan ministerineuvosto edistää erilaisia työmarkkinakysymyksiä Pohjoismaiden yhteisillä työmarkkinoilla, ja siihen kuuluvat Pohjoismaiden työministerit. PAY:n johto osallistuu kyseisen ministerineuvoston kokouksiin, ottaa esille järjestömme priorisointeja ja valottaa kulloinkin käsiteltäviä asioita palkansaajanäkökulmasta. Teemme myös tiivistä ja hyvää yhteistyötä työelämäalan ministerineuvoston sihteeristön kanssa, minkä ansiosta voimme aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa keskusteluun yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevissa asioissa.

Rajaesteneuvosto on tärkeä yhteistyökumppanimme pohjoismaisten työmarkkinoiden liikkuvuuteen liittyvissä asioissa.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, joka opastaa rajaesteisiin liittyvissä asioissa. Pohjoismaiden yhteiskunnat ovat pitkälti samankaltaisia, mutta toiseen Pohjoismaahan muuttava tai raja-alueella työskentelevä voi silti kohdata työttömyysvakuutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaalietuuksiin, verotukseen ja muihin yhteiskunnan palveluihin liittyviä haasteita.

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) keskittyy tasa-arvo- ja sukupuolikysymyksiin Pohjoismaissa ja yhteispohjoismaisilla työmarkkinoilla.

Muita tärkeitä pohjoismaisia yhteistyöelimiä ovat esimerkiksi Pohjoismainen hyvinvointikeskus NVC, aluekehityksen tutkimuskeskus Nordregio ja Pohjoismainen energiantutkimus NEF.

Jos sinulla on kysyttävää Pohjoismaihin suuntautuvasta työstämme, voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Magnus Gissleriin, magnus@nfs.net.