Talot veden äärellä Köpenhaminasa

Meistä

Kvinnor som skrattar

Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö

PAY on Pohjoismaiden palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyöelin. Toimintamme nojaa kestävän kehityksen sekä ihmis- ja ay-oikeuksien periaatteille.

Tehtävänämme on tiivistää jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja valvoa järjestäytyneiden palkansaajien etuja – kokemustenvaihdolla, vaikuttamistyöllä ja yhteisiä tavoitteita edistävällä yhteistyöllä. PAY:ssä on 15 jäsenjärjestöä, joiden kautta se edustaa yli 8,5 miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa eri puolilla Pohjoismaita.

Tehtävämme

PAY on maailman ainoa palkansaajakeskusjärjestöjen alueellinen yhteistyöelin. Ainutlaatuista on sekin, että jäsenistöömme kuuluu sekä työntekijöiden, toimihenkilöiden että akateemisten keskusjärjestöjä. PAY:ssa ovat edustettuina käytännössä kaikki pohjoismaisten työmarkkinoiden ammattiryhmät. Edustamme jäsenjärjestöjemme kautta yli 8,5 miljoonaa palkansaajaa ja olemme Pohjoismaiden suurin kansalaisliike. Visionamme on kestävä ja osallistava työelämä. Pohjoismainen työehtosopimusmalli on selkeästi sekä toimintamme lähtökohta että sen painopiste. Puolustamme ay-oikeuksia ja -vapauksia ja teemme parhaamme edistääksemme palkansaajien oikeudet turvaavaa pohjoismaista, eurooppalaista ja maailmanlaajuista yhteistyötä. Pyrimme kehittämään ja lujittamaan pohjoismaista työehtosopimusmallia ja nostamaan siinä yhteydessä keskiöön täystyöllisyyden ja kestävän työelämän.

PAY perustettiin vuonna 1972 ensisijaisesti koordinoimaan pohjoismaista ay-liikettä Eurooppaan, EY:hyn ja EFTAan liittyvissä kysymyksissä sekä vuotta myöhemmin vuonna 1973 perustetun Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n suuntaan. Kantavana ajatuksena oli, että Pohjoismaiden keskusjärjestöjen keskinäisellä koordinoinnilla ja yhteistyöllä asioihin pystytään vaikuttamaan paremmin kuin mihin järjestöt yksinään pystyisivät. Toiminta on sittemmin kehittynyt niin, että sen neljä pääareenaa ovat Pohjoismaat, Itämeren alue, Eurooppa ja muu maailma. Meillä on tätä nykyä itsenäinen mandaatti vaikuttaa hallitusten ja parlamenttien väliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön jäsentemme intressien pohjalta. Muilla areenoilla ja muussa toiminnassa PAY:n ensisijainen tehtävä on muodostaa alusta jäsenten toiminnalle, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle.

PAY:n tehtävänä on myös koordinoida jäsenjärjestöjen yhteisten ehdokkaiden nimeämistä kansainvälisiin ay-tehtäviin. Tämä koskee ennen kaikkea ILO:n, ITUCin, EAY:n ja OECD:ssä palkansaajia edustavan neuvoa antavan komitean TUACin toimielimiä. Koordinointi ja kansainvälisiin tehtäviin ja asemiin nimetyt yhteiset ehdokkaat parantavat huomattavasti Pohjoismaiden vaikutus- ja edustusmahdollisuuksia.

Tehtävämme ja yhteistyömme perustana ovat jäsenjärjestöjemme yhteiset edut, ja sen vuoksi pyrimme tiivistämään järjestöjen välistä yhteistyötä. Edistämme yhteisiin tavoitteisiin ja ay-intresseihin liittyvää yhteistyötä kokemuksia jakamalla, vaikuttamistyöllä ja vuorovaikutuksella. PAY:n strategisissa suuntaviivoissa on kolme pääaluetta:

  • Kestävä ja osallistava työelämä
  • Kestävä hyvinvointi ja koulutus
  • Kestävä kasvu ja kilpailukyky.

Yleisen toiminnan lähtökohtana ja painopisteenä ovat

  • pohjoismainen työehtosopimusmalli
  • työvoiman liikkuvuus.

 

Johto ja organisaatio

PAY:n puheenjohtajuus kiertää maittain ja noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta. PAY:n hallituksessa on 26 jäsentä. Hallitus valitsee viisihenkisen työvaliokunnan, jossa ovat mukana PAY:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa.

Joka kolmas tai neljäs vuosi järjestetään kongressi, jossa keskustellaan strategisista painopistealueista ja toimintalinjauksista.

Lue lisää

kvinna vid fönster

Jäsenjärjestöt

PAY koostuu 15 jäsenjärjestöstä ja edustaa kaikkiaan yli 8,5 miljoonaa järjestäytynyttä palkansaajaa eri puolilla Pohjoismaita. Se tekee meistä Pohjoismaiden suurimman kansalaisliikkeen. Jäsenkuntamme muodostuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin palkansaajien keskusjärjestöistä sekä Färsaarten ja Grönlannin keskusjärjestöistä. Jäseninämme on työntekijäjärjestöjä, toimihenkilöjärjestöjä ja akateemisten alojen järjestöjä.

Lue lisää

joukko ihmisiä katsoo suoraan kameraan
Tehtävä

Tehtävänämme on jäsenjärjestöjemme yhteistyön mahdollistaminen ja tiivistäminen niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Yhteistyön tavoitteena on edistää järjestäytyneiden palkansaajien etuja kokemustenvaihdon, vaikuttamistyön ja yhteisten tavoitteiden avulla.

Visionamme on ”Kestävän ja kilpailukykyisen Pohjolan puolesta”.

Päälinjamme ovat kestävä työelämä, kestävä hyvinvointi ja koulutus sekä kestävä kasvu ja kilpailukyky. Toimintamme keskiössä ovat pohjoismainen malli ja työvoiman liikkuvuus.

PAY:n säännöt

PAY:n strategia

PAY:n tehtävänkuvaus

Toiminta