Tjej som fiskar i soluppgången

Norden

Vårt arbete i Norden grundar sig på att stärka och utveckla den nordiska avtalsmodellen. Norden är det centrala samarbetsområdet för oss. Den nordiska modellen är en unik modell i ett europeiskt och internationellt perspektiv. Den baserar sig på kollektivavtal och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter – arbetstagare och arbetsgivare. Tack vare den nordiska modellen har vi i Norden skapat förutsättningar för både konkurrenskraft och välfärdssamhälle.

De nordiska länderna är små, öppna ekonomier med en betydande utrikeshandel. Strukturomvandlingen i Norden har varit snabb, med industrier baserade på modern teknologi och utvecklade företag inom tjänstesektorn.

Vårt arbete i Norden har tre centrala målsättningar:

  • Att den nordiska modellen förstärks och utvecklas
  • Att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden stärks och gränshinder undanröjs
  • Att fler rättvisa och bättre jobb skapas i en socialt och ekologiskt hållbar ekonomi

Vi upprätthåller och utvecklar goda kontakter med politiker och tjänstemän i Nordiska ministerrådet och Nordiska Rådet. I relation till dessa institutioner har vi ett självständigt mandat att driva fackliga frågor relevanta för våra medlemsorganisationer. Vi lyfter också fram relevanta EU/EES-frågor i olika nordiska sammanhang. Ett exempel på detta är att så långt som möjligt driva gemensamma linjer i både utformning och implementering av EU-direktiv i de nordiska länderna.

Vår målsättning är att en kontinuerlig, fungerande och dynamisk struktur för nordisk trepartsdialog med Nordiska ministerrådet och Nordiska Rådet etableras. Detta kräver en nordisk arbetsgivarpart, eller samordnad arbetsgivarrepresentation, vilket saknas idag. Det är en av våra utmaningar.

Vi har fler viktiga arenor och organisationer i Norden som vi arbetar aktivt gentemot.

Nordiska Rådet är det parlamentariska samarbetet i Norden. Nordiska rådet samlas flera gånger per år för att beslut om gemensamma nordiska prioriteringar och samarbetsformer. Vi deltar vid dessa möten för att påverka diskussionen om Nordens framtid och upprätthålla goda relationer med nordiska parlamentariker.

Nordiska ministerrådet är den officiella samarbetsstrukturen för de nordiska regeringarna. Ministerrådet består av flera råd inom olika områden där länderna representeras av ministrarna för respektive område. Vi träffar också regelbundet Nordiska ministerrådets generalsekreterare för att lyfta fram och belysa viktiga arbetslivsfrågor.

Särskilt viktigt för oss är samarbetet med Ministerrådet för arbetsliv (MR-A). MR-A driver arbetsmarknadsrelaterade frågor på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. MR-A består av arbetsmarknadsministrarna. Vår ledning deltar i MR-A:s ministermöten för att föra fram våra prioriteringar och ge ett arbetstagarperspektiv på de frågor som diskuteras. Vi har ett gott och kontinuerligt samarbete med sekretariatet på MR-A, på så sätt kan vi aktivt delta och påverka diskussionen i frågor som berör den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Gränshinderrådet är en också viktig samarbetspartner för oss i frågor som gäller mobilitet på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Info Norden är Nordiska rådets informationstjänst i gränshinderfrågor. Även om de nordiska samhällena har mycket gemensamt kan det vara utmanande att etablera sig i ett annat nordiskt land eller arbeta i gränsområdet när det kommer till samhällets tjänster som arbetslöshetsförsäkringar, hälsovård, socialt stöd och beskattning.

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) arbetar med genusfrågor i Norden och den nordiska arbetsmarknaden.

Andra relevanta organisationer med koppling till det mellanstatliga nordiska samarbetet är bland annat, Nordens välfärdscenter - NVC, Nordregio och Nordisk energiforskning – NEF.

Har du frågor om vårt arbete i Norden kan du kontakta vår generalsekreterare Magnus Gissler på magnus@nfs.net

 

Möte i Ministerrådet för arbetsliv. Island 2019. I mötet deltog Magnus Gissler, NFS generalsekreterare och NFS dåvarande ordförande Sonja Ýr Þorbergsdóttir samt ILO:s generaldirektör Guy Ryder. Foto Birgir Ísleifur Gunnarsson/Norden.org. Licens.