maapallo käsissä

Muu maailma

Globaalilla näyttämöllä PAY koordinoi Pohjoismaiden toimia useiden kansainvälisten ay-järjestöjen suuntaan. Toimimme jäsenjärjestöjemme koordinointifoorumina etenkin kongressien alla ja Pohjoismaiden nimittäessä yhteisiä ehdokkaita kansainvälisiin ay-tehtäviin. Kansainvälisen yhteistyön keskiössä ovat erityisesti solidaarisuus, palkansaajien oikeudet ja ihmisoikeudet, taloudellinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö (ITUC) on palkansaajien globaali puolestapuhuja. Järjestön ensisijaisena tehtävänä on edistää ja puolustaa palkansaajien oikeuksia ja etuja ay-järjestöjen kansainvälisen yhteistyön, kampanjoiden ja keskeisissä maailmanlaajuisissa instituutioissa tehtävän edunvalvonnan avulla. ITUC jakautuu viiteen alueelliseen järjestöön, ja meidän jäsenjärjestömme ovat mukana yleiseurooppalaisessa alueneuvostossa Pan-European Regional Councilissa (PERC).

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on YK:n alainen järjestö, joka käsittelee työllisyyteen ja työelämään liittyviä asioita. ILO valmistelee, hyväksyy ja valvoo yleissopimuksia, jotka maailmanlaajuisesti ohjaavat ja säätelevät työelämän periaatteita. Pohjoismaat ovat ratifioineet ILO:n yleissopimuksia vaihtelevassa määrin. Jokainen Pohjoismaa on ratifioinut kaikki tärkeimmät yleissopimukset, jotka koskevat muun muassa orjuutta, lapsityövoiman käyttöä, syrjintää ja ennen kaikkea järjestäytymisvapautta. Näitä sopimuksia on kahdeksan, ja niitä sanotaan ILO:n ydinsopimuksiksi. ILO:n toiminnan lähtökohtana on palkansaajien, työnantajien ja hallitusten välinen yhteistyö, eli ILO:n rakenne heijastelee tässä suhteessa pohjoismaista neuvottelumallia.

Palkansaajien edustajana toimii pääasiassa The Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). ACTRAVin tehtävänä on varmistaa palkansaajien vaikuttaminen linjausten ja toimenpiteiden valmistelussa. ACTRAVissa on mukana ay-asiantuntijoita eri puolilta maailmaa. Sillä on toimistoja ympäri maailmaa, ja se edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoista työtä tekemällä yhteistyötä ja harjoittamalla koordinointia palkansaajajärjestöjen ja ILO:n eri toimielinten kanssa. PAY koordinoi muun muassa pohjoismaisten ehdokkaiden nimeämistä ILO:n hallintoneuvostoon.

The Trade Union Advisory Committee (TUAC) on OECD:n neuvoa antava komitea ay-asioissa. TUACilla on OECD:ssä neuvonantaja-asema, ja se edustaa ja koordinoi ay-liikkeen näkemyksiä ministerikokouksissa, komiteoissa ja työryhmissä. TUACin poliittisen vaikuttamistyön tarkoituksena on tuottaa yhteistä etua maissa ja maiden kesken muun muassa korostamalla ammatillisen järjestäytymisen ja työehtosopimusten myönteistä vaikutusta kasvuun. TUAC seuraa OECD:n sisällä käytäviä keskusteluja, mikä suo sille mahdollisuuden reagoida hyvissä ajoin tuleviin globaaleihin poliittisiin haasteisiin.

Global Deal -aloite pyrkii jakamaan globalisaatiosta saatavat hyödyt aiempaa useammille, ja sosiaalidialogi on tärkeä kulmakivi tässä työssä. Pohjoismaiden ja pohjoismaisen mallin kokemukset osoittavat, että hyvin toimivat työmarkkinasuhteet edistävät ihmisarvoista työtä, tasa-arvoa ja osallistavaa taloudellista kehitystä, mikä hyödyttää sekä palkansaajia, yrityksiä että yhteiskuntia.

Olemme mukana Global Dealissa ja yritämme saada entistä useammat jäsenjärjestöt liittymään siihen. Voit lukea lisää siitä miten me näemme Global Deal -aloitteen tästä.

Jos sinulla on kysyttävää muuhun maailmaan suuntautuvasta työstämme, voit ottaa yhteyttä pääsihteeri Magnus Gissleriin, magnus@nfs.net.