Reservoarpenna i guldfärg

Nordiska utmaningar och nordisk samverkan - NFS 2021

De nordiska länderna kommer efter Coronakrisen att stå inför liknande sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar. Vi lever i ett brytningsskede där vi har en utmärkt möjlighet att fördjupa det nordiska samarbetet, arbeta tillsammans och stöda varandra i återuppbyggnaden och utvecklandet av framtidens välfärdssamhällen.

NFS ordförande 2021 Antti Palola från STTK Finland

Den globala Covid-19 pandemin har tvingat de nordiska länderna att ta i bruk undantagslagar i arbetsmarknads- och näringspolitiken och begränsa migrationen. Begränsningarna i den fria rörligheten har också satt stor press på det nordiska samarbetet. Trots utmaningarna har de bärande skyddsnäten i de nordiska välfärdssamhällena visat sig vara uthålliga och bära över krisen. Vår starka tradition av partsförhandlingar, samarbete och avtalskultur har möjliggjort att vi på arbetsmarknaden hittat flexibla lösningar för att reagera på krisens effekter snabbt och effektivt och samtidigt på ett sätt som upplevs som socialt rättvist. Det stärker förtroendet i de nordiska samhällena.

Finland tog i årsskiftet över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet och kommer att under året leda det nordiska mellanstatliga samarbetet. I vår nordiska fackliga samverkan har undertecknad fått förtroendet att leda arbetet i NFS 2021, något jag med glädje ser fram emot. Covid-19 kommer att vara ett huvudtema för i samarbetet under året. Särskilt behöver vi diskutera effekterna krisen har på ungas inträde på arbetsmarknaden. STTK har som ordförande i NFS också valt att lyfta fram den allt jämt aktuella likalönefrågan. De nordiska länderna är ledande när det gäller jämställdhet men när det gäller löneskillnader mellan kvinnor och män har vi ännu en rejäl bit att gå. Finland ligger dessutom en god bit efter de övriga nordiska länderna just när det gäller lönerna så här har vi en bra möjlighet att lära oss av våra nordiska grannar. 

Därtill kommer NFS också att under året prioritera samarbete kring de långsiktiga trenderna som klimatförändringen, digitalisering och rättvis omställning för med sig. Det nordiska samarbetets betydelse i återhämtningen efter Coronakrisen är viktigare än någonsin om vi vill uppnå statsministrarnas ambitiösa vision om Norden som värdens mest integrerade region 2030.

Antti Palola, NFS ordförande 2021, STTK Finland