Väg mellan hav och klippa

Vad gör vi

Vårt grundläggande mål i NFS är att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist arbetsliv – socialt ekonomiskt och ekologiskt – nordiskt, europeiskt och globalt. Vi arbetar med hållbarhet som vår utgångspunkt med fokus på att värna såväl de fackliga fri- och rättigheterna som för minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet.

Hus vid vatten

Norden

Vårt arbete i Norden handlar framförallt om frågor som på ett eller annat sätt kan knytas till den nordiska modellen och arbetskraftens rörlighet. Vårt uppdrag är att bidra till en nordisk utveckling som tillgodoser arbetstagarnas intressen och bidrar till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att på olika sätt samarbeta med Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och andra nordiska organ, som en legitim och demokratisk röst för arbetstagare i Norden.

Läs mer

Östersjön

Vårt arbete i Östersjöregionen är en prioriterad fråga för hela den fackliga rörelsen i Norden. Vi arbetar genom i olika nätverk samt bilateralt. Samarbetet med fackliga organisationer runt Östersjön är en viktig strategisk del i vårt uppdrag och arbete. Solidaritet och sammanhållning med fackliga organisationer i länderna runt Östersjön är viktigt. Samarbetet är nödvändigt för att undvika press på sänkta löner och försämrade arbetsvillkor i hela regionen.

Läs mer

Sandstrand
EU-flagga

Europa

Vårt arbete kring europeiska frågor handlar främst om att främja den nordiska fackliga samordningen mellan våra medlemsorganisationer i relation till de europiska institutionerna och Europafacket, ETUC. Centrala frågor på den europeiska dagordningen är arbetsmarknadsreglering och reglering som påverkar arbetstagare inom hela EU. Detta inkluderar även frågor som utbildning, välfärd och klimatpolitik.

Läs mer

Världen

Vårt arbete med globala frågor sker i första hand gentemot olika internationella organ. Bland annat samordnar vi på medlemmarnas uppdrag frågor och verksamhet kring Världsfacket, ETUC, Internationella arbetsorganisationen, ILO och OECD:s fackliga rådgivande kommitté - TUAC. I relation till dessa organisationer arbetar vi med politisk koordinering av gemensamma frågor och gemensamma nomineringar av fackliga kandidater.

Vi är också partner i Global Deal.

Läs mer

flickas hand på ett jordklot