ett jordklot i händer

Globalt

På den globala scenen koordinerar vi nordisk samverkan i relation till flera olika internationella fackliga organisationer. Vårt uppdrag är att verka och fungera som plattform för samordning och koordinering mellan våra medlemsorganisationer, speciellt inför kongresser och nominering av gemensamma nordiska kandidater till internationella fackliga uppdrag. I det globala samarbetet är det speciellt frågor kring solidaritet, fackliga- och mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa och jämställdhet som står i fokus.

Den Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC) är den globala rösten för arbetstagare. Organisationens primära uppdrag är att främja och försvara arbetstagares rättigheter och intressen genom globalt samarbete mellan fackliga organisationer, kampanjer och intressebevakning inom de centrala globala institutionerna. ITUC består av fem regionala organisationer varav våra medlemsorganisationer tillhör den paneuropeiska organisationen Pan-European Regional Council (PERC).

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett FN organ för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO förbereder, godkänner och övervakar konventioner som på global nivå styr och reglerar arbetets villkor. De nordiska länderna har ratificerat ILO:s konventioner i olika grad. Alla nordiska länder har ratificerat samtliga grundläggande konventioner som behandlar bland annat slaveri, barnarbete, diskriminering och inte minst organisationsfrihet. Dessa kallas för ILO:s kärnkonventioner och är åtta till antalet. ILO bygger på samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare och regeringar. På så sätt är ILO:s struktur en spegling av den nordiska partsmodellen.

Arbetstagare representeras huvudsakligen av The Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). ACTRAV:s uppdrag är att säkra att arbetstagares röst hörs då policy och aktiviteter behandlas. ACTRAV består av specialister inom det fackliga området som representerar de olika regionerna i världen. ACTRAV har kontor i olika regioner kring världen för att kunna samarbeta och koordinera med arbetarorganisationer och olika ILO strukturer i sitt arbete för social rättvisa och schysst arbete. Vi koordinerar bland annat nomineringar av nordiska representanter till ILO Governing Body.

The Trade Union Advisory Board (TUAC) är OECD:s fackliga rådgivande kommitté. TUAC har konsultativ status inom OECD och representerar och koordinerar den fackliga rörelsens åsikter vid ministermöten, kommittéer och arbetsgrupper. TUAC:s politiska påverkansarbete strävar efter att skapa delad framgång inom och mellan länder, bland annat genom att understryka de positiva effekter facklig organisering och kollektivavtal har på tillväxt. Genom att ha tillgång till de diskussioner som förs inom OECD har TUAC möjligheten att tidigt reagera på kommande globala politiska utmaningar.

Vi delfinansierar sedan flera år tillbaka TUAC:s utvecklingsprojekt om riktilinjer för multinationella företag (OECD Guidlines for Multinational Enterprises - MNEs).

Global Deal är ett initiativ som strävar efter att de fördelar och vinster som genereras av globaliseringen ska komma fler till del. Social dialog är en viktig hörnsten för att uppnå detta. Erfarenheterna från Norden och den nordiska modellen visar att välfungerande arbetsmarknadsrelationer bidrar till anständiga arbeten, ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Detta är till gagn för löntagare, företag och samhällen.

Vi är anslutna till Global Deal och vi arbetar bland annat för att fler av våra medlemsorganisationer ska ansluta sig. Du kan läsa mer om hur vi ser på Global Deal här.

Har du frågor om vårt arbete i resten av världen kan du kontakta vår generalsekreterare Magnus Gissler på magnus@nfs.net