Gnistor från metallarbete

Anständigt arbete

Anständigt arbete är en viktig utgångspunkt i vår verksamhet och är något som våra samhällen måste sträva mot. Prioriteringarna för anständigt arbete sammanfaller med den nordiska modellen. Tillsammans med våra medlemsorganisationer prioriterar och driver vi dessa i ett brett perspektiv.

Anständigt arbete har definierats av flera internationella institutioner, bland annat genom FN:s Agenda 2030 mål åtta “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Målsättningen är att “verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”. ILO definierar anständigt arbete enligt följande:

”Anständigt arbete samlar arbetstagares anspråk i arbetslivet. Det innefattar möjligheter till arbete som är produktivt och möjliggör en skälig inkomst, säkerhet på arbetsplatsen och social trygghet för familjer, bättre förutsättningar för personlig utveckling och social integrering, frihet för individer att uttrycka sina farhågor, organisera sig och delta i beslut som påverkar deras liv och jämlika möjligheter och jämlik behandling av alla kvinnor och män.”

Den 7 oktober uppmärksammar vi den världsdagen för anständigt arbete (World Day for Decent Work) genom bland annat möten, konferenser och debattartiklar, som till exempel 2021 då vi lyfte behovet av trygga jobb för unga (fler artiklar finns längre ner på sidan). 2022 markeras 7 oktober av världsdagens 10-årsjubileum. 

År 2016–2017 genomförde vi tillsammans med de fackliga centralorganisationerna i Baltikum projektet ”Workers’ Rights in the Baltics” som granskar arbetstagares rättigheter i Baltikum.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål som antogs av FN:s samtliga medlemsstater 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i alla länder i världen. De 17 målen är indelade i 169 delmål som kan följas upp och utvärderas. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att om vi bidrar till att nå ett av målen ger det också positiva effekter på andra mål.

FN:s globala mål

Syftet med Agenda 2030 är att skapa hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att man tillgodoser dagens behov utan att äventyra de kommande generationernas möjligheter att tillfredsställa sina behov. Med andra ord måste vi idag leva så att framtida generationer ska ha samma möjligheter som vi. Hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, en social och en miljömässig. Dessa genomsyrar målen för att skapa en hållbar inkluderande och rättvis utveckling för alla.

För att nå de mål som tagits fram inom ramen för Agenda 2030 måste alla människor och nationer arbeta tillsammans. Det betyder att såväl fack och arbetsgivare, som civilsamhälle, offentliga strukturer och organisationer, forskarsamhället och näringsliv måste engagera sig och delta aktivt i arbetet. Även om programmet inte är juridiskt bindande är det varje medlemslands ansvar att uppnå målen. Agenda 2030 är den första utvecklingsagendan som inkluderar världens alla länder, oavsett inkomst eller utvecklingsnivå.

I media