Kipinöitä metallitöistä

Ihmisarvoinen työ

Ihmisarvoinen työ on toimintamme tärkeä lähtökohta ja tavoite, johon yhteiskuntiemme tulee pyrkiä. Ihmisarvoisen työn painopisteet ovat sopusoinnussa pohjoismaisen mallin kanssa. Priorisoimme ja edistämme niitä laaja-alaisesti yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa.

Monet kansainväliset organisaatiot ovat laatineet ihmisarvoisen työn määritelmiä, ja esimerkiksi YK:n Agenda 2030:n kahdeksantena tavoitteena on ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”. Tavoitteena on ”edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja”. ILO puolestaan määrittelee ihmisarvoisen työn seuraavasti:

”Ihmisarvoinen työ muodostuu ihmisten työelämäänsä liittämistä toiveista. Siihen kuuluvat mahdollisuus tehdä tuottavaa, kohtuulliset tulot turvaavaa työtä; työturvallisuus ja perheiden sosiaaliturva; paremmat edellytykset henkilökohtaiseen kehittymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen; henkilöiden vapaus ilmaista huolensa, järjestäytyä ja osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä; ja miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen kohtelu.”

Lokakuun seitsemäntenä päivänä vietetään kansainvälistä kunnon työn päivää (World Day for Decent Work), johon kiinnitämme huomiota muun muassa kokousten, konferenssien ja lehtikirjoitusten avulla.

Vuosina 2016–2017 toteutimme yhdessä Baltian maiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa työntekijöiden oikeuksia Baltian maissa tarkastelevan hankkeen ”Workers’ Rights in the Baltics”.

Agenda 2030

YK:n kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015 Agenda 2030:n ja siihen sisältyvät seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta. Tavoitteet edistävät sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä, ja kaikkien maailman maiden tulee saavuttaa ne vuoteen 2030 mennessä. Seitsemäntoista tavoitetta on jaettu 169 alatavoitteeseen, joita voidaan seurata ja arvioida. Monet tavoitteista ovat riippuvaisia toisistaan ja kytköksissä toisiinsa, minkä vuoksi yhden tavoitteen edistäminen vauhdittaa myös muiden tavoitteiden saavuttamista.

Kestävän heityksen tavoitteet visualisointeineen

Agenda 2030:n tavoitteena on luoda kestävää kehitystä. Kestävä kehitys turvaa tämän päivän tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Meidän tulee siis elää siten, että tulevilla sukupolvilla on samat mahdollisuudet kuin meilläkin. Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen. Ne ovat punaisena lankana pyrkiessämme osallistavaan ja kaikkien kannalta oikeudenmukaiseen kestävään kehitykseen.

Agenda 2030:n tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kaikki ihmiset ja kansakunnat pyrkivät niitä kohti rinta rinnan. Siksi ammattiliittojen ja työnantajien, kansalaisyhteiskunnan, julkisyhteisöjen ja järjestöjen, tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän tulee aktiivisesti osallistua kestävyystyöhön. Ohjelma ei ole juridisesti sitova, mutta jäsenmaiden vastuulla on saavuttaa sen tavoitteet. Agenda 2030 on ensimmäinen kestävän kehityksen ohjelma, jossa ovat mukana kaikki maailman maat tuloista tai kehitystasosta riippumatta.