Gränsen mellan Sverige och Norge

Trots ett långt historiskt samarbete inom Norden finns det många frågor som fortfarande påverkar gränsöverskridande mobilitet i regionen. Våra målsättningar kring gränshinder är att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden stärks och att gränshinder undanröjs för att människor i de nordiska länderna ska kunna arbeta, bo och röra sig fritt i hela regionen.

Vi har valt att fokusera på både strukturella frågor och konkreta gränshinder som påverkar denna mobilitet.

Genom mer koordinerad statistik- och datainsamling för arbetslivet i Norden och rörligheten i regionen skulle fler gränshinder kunna undanröjas. Även ett starkare samarbete och mer samordnad implementering och anpassning mellan de nordiska länderna av EU-regleringar och EU-direktiv skulle såväl minska som förebygga uppkomsten av nya gränshinder. Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är omfattande och betydelsefull, särskilt i gränsregioner och det är viktigt att garantera lösningar som möjliggör gränsöverskridande arbete ur såväl arbetstagar- som arbetsgivarperspektiv. Viktiga samarbetsparter i arbetet med gränshinder för oss är bland annat Gränshinderrådet och Info Norden, båda organisationerna finns inom ramen för Nordiska ministerrådets verksamhet.

Dokument

Gränshinderfrågorna har alltid varit en prioriterad fråga för oss. Under åren har vi tagit ställning till strukturella frågor men också specifika gränshinder som påverkar mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden.

NFS synpunkter svenskt minisitermöte 3 juni 2020

Möjligheten att göra arbetspraktik i ett annat nordiskt land 5 februari 2015

Rapport om gränshinder till styrelsen 25 april 2013