gred visualisering i blå

Uppvärmningen av jorden är en gränsöverskridande utmaning. Ur detta perspektiv är det internationella samarbetet därför avgörande. Det gäller även för oss i fackföreningsrörelsen, då den globalt framförhandlade klimatpolitiken onekligen kommer att få konsekvenser för produktion av varor och tjänster. Det i sin tur medför utmaningar för löntagare och fackliga medlemmar, i Norden och världen över. Vi står bakom våra länders mål om minskade utsläpp och kraven på omställning. Men vi kräver också att omställningen är rättvis.

Under 2020 har vi mot denna bakgrund arbetat tätt med den tyska fackföreningsrörelsen (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) och den tyska tankesmedjan Friedrich-Ebert-Stiftung. Samarbetet har resulterat i sex landrapporter från de fem nordiska länderna och Tyskland. De har författats av våra medlemsorganisationer och DGB.

Landrapporterna ligger till grund för vår gemensamma tysknordiska klimatrapport och ett antal policyrekommendationer som riktar sig mot de nordiska länderna, Nordiska ministerrådet och Tyskland, Europeiska unionen samt FN och den internationella arbetstagarorganisationen (ILO).

En tysk-nordisk facklig röst i klimatpolitiken

Vår gemensamma tysknordiska rapport och våra policyrekommendationer godkändes och antogs i slutet på 2020 av såväl vår som av DGB:s styrelse. Därmed representerar projektet viljan hos inte mindre än 14,5 miljoner fackligt anslutna i Norden och Tyskland. För Nordens del innebär detta att cirka 70 % av den nordiska arbetskraften är representerade av landorganisationer såväl som tjänstemanna- som akademikerorganisationer i projektet.

Projektet tar utgångspunkt i Parisavtalets målsättning om att ”hålla den globala uppvärmningen långt under två grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader”. Detta kräver en social, ekonomisk och ekologisk omställning i en tidigare aldrig skådad omfattning. Företag och arbetsmarknader behöver ställa om då såväl produktion som konsumtion av varor och tjänster i våra samhällen bidrar till den globala uppvärmningen genom utsläpp av växthusgaser.

Vikten av rättvis omställning

Omfattningen av omställningen är av en magnitud som är svår att ta in. Det står helt klart är att när produktionen ändrar karaktär, som en följd av klimatpolitiken, så kommer arbetstagarnas arbetsplatser också att förändras, och i värsta fall försvinna. Vår utgångspunkt är därför att omställningen måste vara rättvis. Det är en utgångspunkt som under parollen Just Transiton främjas av världsfacket och som har infogats i Parisavtalets förord. Utifrån en nordisk horisont har rättvis omställning och Just Transition tydliga beröringspunkter med den nordiska modellen och dess tre pelare.

Konkret handlar en lyckad rättvis och grön omställning bland annat om investeringar i grön teknologi, utbildning, livslångt lärande och omställningsstöd. Detta är viktiga och gemensamma utgångspunkter för den nordiska och tyska fackföreningsrörelsen i arbetet för att minska andelen växthusgaser i atmosfären, såväl som för att överbrygga de sociala konsekvenser och den påverkan som klimatpolitiken kommer att ha på arbetsmarknaden. Samtidigt är det också en fråga om konkurrenskraft och full sysselsättning. Om detta kan du läsa mer om nedan, i vår rapport ”The Road Towards a Carbon-Free Society” samt i landrapporterna från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Tyskland. Du kan också ta del av vår klimatpolitik under rubriken ”Vad tycker vi”.

Under 2021 kommer vi tillsammans med våra tyska kollegor att driva på klimatfrågan och rättvis omställning i relation till våra regeringar, Nordiska ministerrådet, Europafacket och EU samt världsfacket och FN, ILO och COP 26 i Glasgow.

Utvecklingen av vårt gemensamma tysknordiska projekt har utökat och stärkt samarbetet mellan nordisk och tysk fackföreningsrörelse, mellan förtroendevalda såväl som mellan tjänstemän. Samarbetet har också stärkt förståelsen för nordiska och tyska utmaningar som tangerar klimatfrågan.

Visualisering, jorden, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, en gren
Projektledare:

José Pérez Johansson, NFS
Patrizia Kraft, DGB
Meike Büscher, FES

Arbetsgrupp:

Henrik Jepsen, FH Danmark
Pernille Hagedorn-Rasmussen, Akademikerne Danmark (IDA)
Pia Björkbacka, SAK Finland
Leila Kurki, STTK Finland
Maríanna Traustadóttir, ASÍ Island
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, BSRB Island
Þórunn Sveinbjarnardóttir, BHM Island
Anne-Beth Skrede, LO Norge
André Okaty Dahl, Unio Norge
Håvard Lismoen, YS Norge
Johan Hall, LO Sverige
Hanna Finmo, TCO Sverige
Tobias Lundquist, Saco Sverige (Naturvetarna)
Patrizia Kraft, DGB Tyskland

Styrgrupp:

Magnus Gissler, NFS
Frederik Moch, DGB
Philipp Fink, FES

Landrapporter

Här hittar du landsrapporterna från projektet på engelska.

Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Tyskland

Syntes