Islanninhevosia lumessa

Siirtymä kohti hiilineutraaliutta on yksi yhteiskuntamme polttavimmista haasteista. Jotta siirtymä onnistuisi, lähtökohtana on oltava, että se on oikeudenmukainen.  

Oikeudenmukaiseen siirtymään viitataan Pariisin sopimuksessa sanaparilla ”Just Transition”. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen osapuolet ”[...] ottavat huomioon, että on ehdottoman tärkeää varmistaa työvoiman oikeudenmukainen siirtymä ja luoda ihmisarvoista työtä sekä hyvälaatuisia työpaikkoja kansallisesti määriteltävien ensisijaisten kehitystavoitteiden mukaisesti [...]”

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vihreään teknologiaan, koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja siirtymätukeen tulee investoida sekä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi että ilmastopolitiikan sosiaalisten seurausten ja työmarkkinavaikutusten lieventämiseksi. 

Ilmastotyömme lähtökohtana on pohjoismainen malli ja sen kolme pilaria: 1) järjestäytyneet työmarkkinat ja työmarkkinaosapuolet, jotka voivat yhdessä tehdä kestäviä priorisointeja, 2) talouspolitiikka, joka mahdollistaa välttämättömät investoinnit, sekä 3) julkinen hyvinvointi, joka tuo muutosturvaa kansalaisille. 

Ay-liikkeen itsestäänselvä paikka siirtymässä

Ay-liikkeellä on oma selkeä paikkansa vihreässä siirtymässä – sekä työnantajapuolen kanssa käytävissä neuvotteluissa että hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen linjausten suunnittelussa. Haluamme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa vauhdittaa oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. 

Tuemme Pohjoismaiden hallituksia ja EU:ta niiden pyrkiessä täyttämään Pariisin sopimuksen velvoitteet ja kannatamme Pohjoismaiden pääministerien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota, jonka tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue. Tämä edellyttää ennennäkemättömän laajaa sosiaalista, taloudellista ja ekologista siirtymää. 

Ilmastoasiat nousivat vahvasti esille Malmössä syyskuussa 2019 pitämässämme kongressissa. Pohjoismaiden ay-liike osallistuu aktiivisesti keskusteluun vihreästä ja oikeudenmukaisesta siirtymästä ja tekee säännöllisin väliajoin rakentavia ehdotuksia ja aloitteita ja muun muassa vauhdittaa Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävää työtä. Työmme tärkeistä lähtökohdista mainittakoon työllisyys, kilpailukyky ja palkansaajanäkökulma. 

Ilmasto on kansainvälinen haaste

Jäsenemme käsittelevät ilmastoasioita eurooppalaisella ja kansainvälisellä näyttämöllä, missä tärkeitä monenvälisiä toimijoita ovat EAY ja EU sekä ITUC, YK ja ILO. Ilmaston lämpeneminen on rajat ylittävä haaste, ja siksi myös ratkaisujen tulee olla kansainvälisiä ja monenkeskisiä. Samalla niiden on oltava oikeudenmukaisia. Näissä pyrkimyksissä meitä auttaa myös tiivis kahdenvälinen yhteistyö, jota olemme viimeksi tehneet Saksan palkansaajien keskusjärjestön DGB:n (Deutscher Gewerkschaftsbund) ja saksalaisen ajatushautomon Friedrich Ebert -säätiön kanssa. Katso lisätietoja jäljempää ja hankesivultamme

 

The Road to a Carbon Free Society

Synteesi (2021) (eng)