Händer samlade i mitten

År 2016 anslöt vi oss till initiativet Global Deal. Det är ett initiativ för trepartssamverkan med fokus på social dialog och inkluderande tillväxt - ett partnerskap mellan regeringar, företag och arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, civilsamhället och andra organisationer.

Global Deal logo

Målet med Global Deal-partnerskapet är att dra nytta av och bidra till en plattform som lyfter fram värdet av social dialog och stärker befintliga samarbetsstrukturer. Global Deal bidrar till att främja social dialog, samråd, förhandlingar mellan företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare i ekonomiska och sociala politiska frågor.

Vi delar Global Deals grundsyn – att de fördelar och vinster som genereras av globaliseringen skall komma fler till del och social dialog är en viktig hörnsten för att uppnå detta. Erfarenheterna från Norden och den nordiska modellen visar att välfungerande arbetsmarknadsrelationer bidrar till anständiga arbeten, ökad jämlikhet och en inkluderande ekonomisk utveckling. Detta är i löntagares, företagens och samhällens intresse.

Global Deal har ett nära samband med en lång nordisk tradition av kollektivavtal, starka parter på arbetsmarknaden och förhandlingsanda, vilket bidragit till jämlika och konkurrenskraftiga samhällen i Norden. Vår förhoppning är att Global Deal, i ett globalt perspektiv, kan bidra till att uppnå målen om anständiga arbeten och hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Ursprungligen var Global Deal var ett initiativ från den svenska regeringen som idag drivs i samarbete mellan OECD och ILO. Global Deals sekretariat och stödenhet finns vid OECD:s huvudkontor i Paris. Initiativet har på några få år växt till och samlar närmare 100 aktörer från hela världen; regeringar, företag, fackliga- och andra organisationer.

“Global Deal har ett nära samband med en lång nordisk tradition av kollektivavtal, starka parter på arbetsmarknaden och förhandlinsanda, vilket bidragit till jämlika och konkurrenskraftiga samhällen i Norden. Det är glädjande att vår styrelse ställt sig bakom Global Deal och förhoppningen är att initiativet kan bidra till att uppnå målen om anständiga arbeten och hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030”, säger Magnus Gissler, generalsekreterare på Nordens Fackliga Samorganisation.