Två män och två kvinnor diskuterar och skakar hand

Utvecklingen av trepartsamarbete på nordisk nivå är ett långsiktigt och prioriterat mål hos oss. Vi har i diskussioner med Nordiska ministerrådet länge uppmanat dess företrädare på olika nivåer och de nordiska arbetsgivarna att tillsammans med oss ta ansvar för en väl fungerade nordisk trepartsdialog.

Den nordiska modellen med dess omfattande arbetsmarknadsreglering är i ett europeiskt och internationellt perspektiv unik. Den har framgångsrikt skapat konkurrenskraft, tillväxt och arbete för oss här i Norden. I ett historiskt perspektiv har den även bidragit till att jämna ut samhällsklyftor.

Modellen är avgörande för att uppnå målen om ekonomisk, social och ekologisk utveckling, tillväxt och välstånd. Därmed är den också en förutsättning för att uppnå de nordiska statsministrarnas ambition om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Mot bakgrund av detta anser vi att partssamarbetet måste stärkas på alla nivåer, även på nordisk nivå.

Dokument

Våra utgångspunkter nordiskt trepartssamarbete finns bland annat beskrivna i följande dokument:

Nordisk trepartsdialog 3 juni 2015

Gör Norden till världens mest hållbara och konkurenskraftiga region 29 maj 2015