Böcker lutar mot en öppen bärbar dator

Kompetens- och kunskapsbehovet i samhället ökar i takt med den omställning som sker i våra samhällen. Denna omställning är ett resultat av de megatrender som driver utvecklingen av framtidens arbetsliv. Tempot i utvecklingen riskerar att ställa individer utanför arbetslivet om kompetensnivåer inte utvecklas i takt med de nya kraven. Detta skulle göra Norden mindre konkurrenskraftig och mindre jämlikt. Bättre kunskaper och kompetenser är också en förutsättning för en lyckad grön omställning.

Vi anser att våra samhällen behöver investera i utbildning och livslångt lärande. Utgångspunkten måste vara universell tillgång till utbildning, för våra barn och unga, för dem som blivit arbetslösa och för dem som redan är på arbetsmarknaden. För att kompetensnivån ska kunna utvecklas genom hela arbetslivet, även hos vuxna, behövs ett livslångt lärande med kontinuerlig vidareutbildning värdig namnet. Denna utbildning måste basera sig på relevant forskning, vilket i sin tur kräver offentliga investeringar i forsknings- och innovationsverksamhet i hela Norden.

Norden är i behov av höga ambitioner vad avser utbildning, forskning, kompetensutveckling och studiefinansiering, för att uppnå de nordiska statministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Dokument

Läs mer våra specifika rekommendationer kring dessa fyra områden i vårt papper

Ett konkurrenskraftigt, hållbart och jämlikt Norden - Kunskap och omställning 25 april 2019